BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T211846Z DESCRIPTION:FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER\nFAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALERNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDSSEK TOR.\n \n \n \nKLINISK BIOKEMI I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN\n\nIvan Brandsl und\, Forskningschef\, DSKB (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi)\n\nBehov f or og krav om flere analyser i bedre kvalitet\, med større sikkerhed\, ø jeblikkelige svar og til lavere omkostning til kortlægning af hele patien tens situation ud fra et systembiologisk perspektiv i en verden\, hvor hve r patient har 3-4 forskellige sygdomme\, er en god udfordring for vort spe ciale!\nDer skal produceres og integreres data fra proteom\, metabolom\, g enom\, mikrobiom og epigenom analyser til en personaliseret profilering mh p precisions diagnostik og risikovurdering samt valg af medicin\, behandli ng og behandlingskontrol.\nKun ved at kombinere storrepertoire producerend e enheder i laboratoriet med robotter og kunstig intelligens kan dette opn ås.\n\nMen specialet er godt på vej\, har ansatte med kompetencerne i fr emtidens teknologier\, men mangler dog både en mere ideel formålsoriente ret funktionel organisation og apparatur integration og ikke mindst financ iering af det hastigt stigende analysetal\, hvis løftet fra politikerne t il befolkningen om verdens bedste sundhedsvæsen skal kunne realiseres.\n\ n\n\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190925T121500 DTSTAMP:20190905T211846Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190925T114500 LAST-MODIFIED:20190905T211846Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Onsdag 25. september\, Ivan Brandslund: Klin isk biokemi i fremtidens sundhedsvæsen\n\n\n TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000101CE3053264D501000000000000000 010000000951FBAAA839C14439C466C0B17E38D4A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER

FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKAB ER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALERNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDS SEKTOR.

 \;

 \;

 \;

KLINISK BIOKEMI I FREMTIDENS SU NDHEDSVÆSEN


Ivan Brandslund\, Fo rskningschef\, DSKB (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi)

Behov for og kr av om flere analyser i bedre kvalitet\, med større sikkerhed\, øjeblikke lige svar og til lavere omkostning til kortlægning af hele patientens sit uation ud fra et systembiologisk perspektiv i en verden\, hvor hver patien t har 3-4 forskellige sygdomme\, er en god udfordring for vort speciale!

Der skal produceres og integreres data fra proteom\ , metabolom\, genom\, mikrobiom og epigenom analyser til en personaliseret profilering mhp precisions diagnostik og ri sikovurdering samt \;valg af medicin\, behandling og behandlingskontro l.

Kun ved at kombinere storrepertoire producerende enheder i laboratoriet m ed robotter og kunstig intelligens kan dette opnås.

Men specialet er godt på vej\, har ansatte med kompetencerne i fremtidens teknologier\,  \;men mangler dog både en mere ideel formålsorienteret funktionel o rganisation og apparatur integration og ikke mindst fin anciering af det hastigt stigende analysetal\, hvis løftet fra pol itikerne til befolkningen om verdens bedste sundhedsvæsen skal kunne real iseres.

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR